PÄÄTTÄJIEN KUUNNELTAVA KANSALAISMIELIPIDETTÄ

Paremman Porin Puolesta ry (PPP) on olemassa siksi että päätöksentekijät kuuntelisivat kansalais­mieli­pidettä. On väärin, että päätösvalta on siirtynyt luottamushenkilöiltä virkamiehille. Luottamus­henkilöiden on otettava itselleen se valta, joka heille kuuluu. Virkamiehille kuuluu valmistelu ja täytäntöönpano. Ratkaisuvalta kuuluu luottamus­henkilöille. Johtavien virkamiesten keskustelu netissä on näennäis­demokratiaa. Kunnallisvaalien alhainen äänestys­prosentti osoittaa poliitikkojen vieraantuneen tavallisen kansalaisen arjesta.

Valtuuston on otettava takaisin päätösvalta merkittävissä asioissa. Kaupungin toimintojen siirto osakeyhtiölle ja säätiöille merkitsee luottamus­henkilöiden hukattua valtaa. Samalla se vie hallinnon kuntalaisten ulottumattomiin. Kansa­laisten mahdollisuudet kuntaenemmistöisten osake­yhtiöiden ja säätiöiden valvontaan puuttuvat, koska näiden päätökseteko ei ole samalla tavalla julkista kuin kunnan oma toiminta, vaikka toiminnassa onkin kiinni huomattavasti kuntalaisten varoja.

 

KAUPUNKILAISIA ON KOHDELTAVA TASAPUOLISESTI

Ymmärrettävästi kaupungin resurssit eivät riitä kaikkien teiden kestopäällystämiseen, katuvaloihin tai viemäröinteihin harvaan asutuilla alueilla. Siksi ei ole hyväksyttävää karsia viimeisiäkin julkisia palveluja näiltä alueilta. Kaikki eivät voi tai halua asua keskustassa, joten lähiöiden ja syrjäalueiden asukkaiden tarpeet on otettava paremmin huomioon palveluverkon toiminnassa ja laajuudessa. Syrjä­kylien autioituminen ja ikärakenteen vääristyminen on estettävä.

Koulu– ja kirjastopalvelut ovat kunnan perus­palveluja. Kaikkien kaupunkilaisten on iästä, asuinpaikasta tms. riippumatta voitava helposti käyttää näitä palveluja. Alueelliset kirjasto­palvelut tarjoavat sosiaalisia kontakteja ja ehkäisevät syrjäy­tymistä. Pienten koululaisten on paljon turvalli­sempaa ja tasapainoisempaa aloittaa koulutiensä koulussa, joka sijaitsee tutussa kasvuympä­ristössä. Nyt osa porilaisista peruskoululaisista käy jopa naapurikunnassa koulua.

Kaavoituksella ja muilla keinoin on turvat­tava myös palveluiden saatavuus keskusta­-alueella. Päivittäistavarakauppojen siirtyminen pelkästään kaupungin laidoilla oleviin marketteihin on estet­tävä.

Porissa on tehty viime vaalikaudella lapsipoliittinen ohjelma, jonka mukaan kaikessa päätöksenteossa on huomioitava lapset. Milloin ohjelmaa aletaan toteuttaa?

 

TYÖLLISYYTTÄ PARANNETTAVA

Porin työllisyys on todella surkeassa jamassa, kaupungin päättäjät eivät ole tehneet juuri mitään työllisyyden parantamiseksi. Porin työllisyydessä eivät näy vuosia jatkuneen nousukauden vaiku­tukset. Noin kaksinkertainen työttömyys­prosentti maan keskiarvoon verrattuna on seurausta passii­visesta työllisyydenhoidosta. Kaupunginvaltuuston äänestyspäätöksellä syyskuussa 2004 leikattiin tämän vuoden talousarviossa olevia työllisyys­määrä­rahoja vaikka työttömyys on kasvanut viime vuodesta.

 Elinkeino- ja työllisyysasioita on tarkas­tel­tava yhtenä koko­naisuutena ja tehtävä työllisyyttä edistäviä ratkaisuja tältä pohjalta. Tässä yhteydessä tulee myös seudullista yhteistyötä kehittää. Kaupungin toimet eivät saa rajoittua vain pitkä­aikaistyöttömien tilapäiseen työllistämiseen. Mikään ratkaisu ei ole pitkäaikaistyöttömien siirtäminen sosiaalitoimen hoidettavaksi. Kaupun­gin on vakinaistettava sadat pätkätöitä tekevät työntekijänsä.

Porin hyvät puolet (kohtuuhintaiset asunnot, satama, lentoyhteydet, rautatie, opisto– ja korkea­koulu­tasoinen opetus ja huipputeknologinen osaa­minen) on käytettävä hyväksi. Pori tarvitsee n. 2.500 uutta työpaikkaa, jotta päästään edes maan keskimääräiseen työllisyysprosenttiin. Kaupunki ei voi siirtää vastuuta työllisyydestä pelkästään elin­keinoelämälle. 

Toisen asteen koulutuksessa on panostettava myös käden taitojen kehittämiseen.

 

SOSIAALI- JA TERVEYDEN­HUOLTOON ON PANOSTETTAVA

Porin väestö ikääntyy ja sen pitää myös näkyä sosiaali- ja terveydenhuollon määrärahoissa. Pätkä­töitä tekevät terveys- ja sosiaalitoimien työn­tekijät on vakinaistettava, jotta riittävä henkilöstö yö- ja ilta-aikaan voidaan turvata.

Kaupunginval­tuuston äänestyspäätöksellä syyskuussa tekemät sosiaali­toimen budjetti­leikkaukset on peruu­tettava.

Päiväkoteihin on turvattava riittävä henkilö­kunta. Koulujen iltapäivätoiminta on siirrettävä sosiaalitoimen alaiseksi.

 

RYHMÄKURISTA LUOVUTTAVA

Ei ole demokratiaa, jos valtuustossa ja lautakun­nissa ryhmäkurilla tukahdutetaan eriävät mielipiteet uhkailuilla ja ryhmästä erottamisilla. Ryhmäpää­töksiin vetoaminen on vastuunpakoilua. Täysin tuomittavaa on muiden ryhmien edustajien uhkailu ja painostaminen.

Luottamustoimeen valitut ovat vastuussa kaupunkilaisille ja itselleen eivätkä muille sidos­ryhmille. Luottamushenkilöillä on oltava oikeus ja velvol­lisuus käyttää omaa harkintaansa päätöksen­teossa.

 

JOHTAVAT VIRKAMIEHET MÄÄRÄAJAKSI

Kaupunginjohtajat, hallintokuntien virastopäälliköt ja muut keskeisimmät virat on täytettävä 4-6 vuoden määräajaksi. Johtavien virkamiesten virka­suhdetta voidaan jatkaa uusilla määräaikaisilla kausilla, jolloin valinnan tekee aina uusi valtuusto. Kaupunkilaisten mieli­piteet tulevat tällöin parem­min huomioiduiksi. Määräaikaisuus ei estä kyvyk­käitä ihmisiä hakemasta ylempiä virkoja, määrä­aikaiset virat ja toimet ovat nykyaikaa. Nyky­käytäntö “eläkeviroissa“ passivoi ja ohjaa toimi­maan “vanhan bre?neviläisen kaavan“ mukaan. Virkoja täytettäessä poliittinen kanta ei saa olla kriteeri tai vaatimus mihinkään virkaan. Virkoihin pitää valita henkilöitä, jotka ovat päteviä sekä muodollisesti että käytännössä.

 

PAREMPI PORI

Tavallisten porilaisten aktiivinen toiminta on johtanut tuloksiin, josta esimerkkejä ovat mm. koti­hoidon tuen Pori-lisän käyttöönotto ja koti­sairaalan toiminnan jatkaminen.


Kaupunkilaisten lukuisat yhteydenotot valtuutet­tuumme ja muihin luottamushenkilöihimme ovat osoittaneet Parem­man Porin Puolesta ry:n (PPP) tarpeelliseksi. Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää kaupun­kilaisten omaehtoista osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon. Tarkoituksensa toteut­ta­­miseksi osallis­tumme kunnallishallintoon liittyvään keskus­teluun, teemme kuntalaisten hyvin­vointia edistäviä aloitteita, järjestämme keskustelu­tilaisuuksia sekä harjoitamme tiedotus– ja julkaisu­toimintaa. Tarjo­amme myös sinulle mahdollisuuden vaikuttaa kotikuntasi päätöksentekoon.

Porin kaupungin päätöksenteossa unoh­detaan usein tavalliset porilaiset ja heidän ajatuksensa, toiveensa ja tarpeensa. Suurelta osin PPP:n toimin­nan ansiosta mm. kotisairaalatoimintaa ei lopetettu. PPP:n valtuustoaloitteissa ja –kyselyissä on kiinni­tetty huomioita ja tuloksiakin saavutettu esim. koulutoimen valtionosuuksien saamiseksi kokonaan koulutoimen käyttöön ja Kalaholman koulun ilmastointi korjattiin valtuustoaloitteemme johdosta

 Mikään ei muutu, elleivät kuntalaiset itse vaikuta omiin asioihinsa. Muista, että vain äänestämällä voimme vaikuttaa kaupunkimme parhaaksi. Miksi valita samat päättäjät vaaleista toisiin!? Heillä on ollut valta ja tilaisuus näyttää kykynsä jo monia vuosia. Paremman Porin Puolesta ry, luottamushenkilömme ja kunnallisvaaliehdok­kaamme ovat todenneet, että poliittisten puolueiden toiminnalle on tarjottava vaihtoehto. Puolue­poliit­tinen jako on vanhentunut kunnallisella tasolla.

 Emme ole mikään yhdenasianliike tai protestiliike, emmekä oikeistolainen, keskusta­lainen tai vasemmistolainen liike — vaan ihmisten asialla. Tarkoituk­senamme on toimia yhteistyössä kaikkien puolueiden ja ryhmien kanssa porilaisten parhaaksi. Jo viime kunnallisvaalien tulos osoitti, että muutos Porissa on tarpeen ja mahdollinen.


Paremman Porin Puolesta ry